Η τεχνολογία DMU

Η τεχνολογία DMU ορίζεται από 4 βασικές συνιστώσες:

  • Δεδομένα τα οποία ορίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (γεωμετρία, δομή, λειτουργικότητα, υλικό, κλπ.)
  • Τεχνολογία και εφαρμογές επεξεργασίας των δεδομένων και απόδοσης των γεωμετρικών, αισθητικών, λειτουργικών, διαχειριστικών και άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος.
  • Διαδικασίες και ροές εργασιών που δομούν και οργανώνουν τον κύκλο ανάπτυξης και υποστηρίζουν, μέσω συνεργατικών εργαλείων, τη συνεργασία ατόμων και ομάδων έργου με ετερόκλητες ανάγκες και στόχους.
  • Τεχνογνωσία, ως το υπόβαθρο της μεθοδολογίας, αφού μόνο οι ικανότητες, η εμπειρία και η γνώση των χρηστών εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή της και την αποκόμιση των προσδοκώμενων οφελών.
Οι τέσσερις βασικές συνιστώσες της τεχνολογίας DMU
Η τεχνολογία DMU
Στοιχεία DMU
Το μέλλον του DMU