Στοιχεία της τεχνολογίας DMU
CAD - Computer Aided Design
Το CAD αφορά αφενός στον ορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος και αφετέρου επιτρέπει την ανάπτυξη βέλτιστων σχεδίων προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης του χώρου των πιθανών λύσεων καθώς επίσης υπολογισμού και δοκιμών των λειτουργικών απαιτήσεων του μοντέλου.
Chassis CAD design
Chassis CAD design
CAE - Computer Aided Engineering
Η ψηφιακή μηχανολογία (CAΕ) είναι στενά συνδεδεμένη με τα παράγωγα της διαδικασίας του CAD και εστιάζει στη μελέτη, προσομοίωση, διερεύνηση και επίλυση των μηχανολογικών παραμέτρων του δοκιμίου. Η διαδικασία CAE αποτελείται από διάφορες μελέτες όπως την ανάλυση στερεών σωμάτων, την προσομοίωση, τον υπολογισμό μηχανικών αντοχών οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια ισχυρών, εξειδικευμένων λογισμικών εργαλείων.
Bone structure strength analysis
Ανάλυση τάσεων σε μηριαίο οστό
CAΜ - Computer Aided Manufacturing
Η κατασκευή μέσω υπολογιστή (CAM) περιλαμβάνει τη μελέτη και προγραμματισμό των κατεργασιών, την παραγωγή του προγράμματος οδήγησης των εργαλειομηχανών NC, CNC και DNC, τον έλεγχο του αποτελέσματος της κατεργασίας και τον προγραμματισμό του συστήματος παραγωγής.
CAM
Προσομοίωση παραγωγής
Virtual Reality - Virtual Prototyping
Το εικονικό πρωτότυπο αναδεικνύει την λειτουργική συμπεριφορά του μοντέλου του προϊόντος μέσω της βασισμένης σε υπολογιστή προσομοίωσης των χαρακτηριστικών και της εμφάνισής του. Η αποτίμηση του προϊόντος γίνεται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας όπου οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης (γάντι δεδομένων, head tracking, κλπ.) επιτρέπουν την πιστή προσομοίωση των συνθηκών χρήσης του.
Συνεδρία VR
Συνεδρία VR
PLM - Product Lifecycle Management
H διαχείριση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος (Product Lifecycle Management) αφορά την καταγραφή, διάχυση και αποθήκευση της γνώσης για το προϊόν από τη φάση ανάπτυξης μέχρι την ανακύκλωσή του. Κατά την αναπτυξιακή διαδικασία τα συστήματα PLM αποτελούν το κομβικό σημείο καταγραφής και άντλησης πληροφοριών (information hub) επιτρέποντας σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες έργου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και τοποθεσίας, να έχουν μια συνεπή, ενημερωμένη εικόνα του προϊόντος.
PLM
Διαχείριση προϊόντος
Η τεχνολογία DMU
Στοιχεία DMU
Το μέλλον του DMU