Το μέλλον της τεχνολογίας DMU

Το μέλλον της τεχνολογίας DMU είναι η μετάβαση στο «εικονικό εργοστάσιο»: ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο περιβάλλον στο οποίο το μοντέλο του προϊόντος, οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα πρότυπα διαχείρισής του ξεκινούν από το στάδιο του σκαριφήματος και καταλήγουν στο στάδιο του προγραμματισμού της γραμμής παραγωγής του με ελάχιστη παραγωγή φυσικών πρωτοτύπων.

Εικονικό εργοστάσιο (πηγή DaimlerChrysler)

Στο εγγύς μέλλον, ο βαθμός ενσωμάτωσης της τεχνολογίας DMU στο επιχειρηματικό μοντέλο των καινοτόμων επιχειρήσεων θα αποτελεί ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα αλλά και καθοριστική παράμετρο για την πορεία τους, την βιωσημότητα και την οικονομική τους ευρωστία.

Η τεχνολογία DMU
Στοιχεία DMU
Το μέλλον του DMU