Εικονική Εγχείριση :: Αναδόμηση Οστού
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η αναδόμηση των οστών του ασθενή σε τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον. Η αναδόμηση γίνεται σε τρεις κύριες φάσεις. Αρχικά, γίνεται η ανάκτηση των ιατρικών δεδομένων. Ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή 2Δ γεωμετρικών καμπυλών. Τέλος, από τις καμπύλες αυτές προκύπτει η 3Δ γεωμετρική αναπαράσταση των οστών του ασθενή.

Ψηφιακή Αναδόμηση Οστού
Ψηφιακή Αναδόμηση Οστού

 

Το πλήρως 3Δ γεωμετρικό μοντέλο των οστών του ασθενή παράγεται από τον συνδυασμό των 2Δ γεωμετρικών καμπυλών που προέκυψαν από την επεξεργασία των απεικονίσεων των τομών. Αρχικά, οι 2Δ καμπύλες τοποθετούνται σε διαφορετικά επίπεδα ακολουθώντας τη διεύθυνση σάρωσης των τομογράφων. Στη συνέχεια, οι καμπύλες αυτές ενώνονται διαδοχικά με 3Δ επιφάνειες οι οποίες προκύπτουν με τη χρήση αλγορίθμων αναδόμησης επιφάνειας (skinning) και χρησιμοποιούν τις αρχικές 2Δ καμπύλες ως αναφορά.

 

Restructure
Βήματα ψηφιακής αναδόμησης οστού

 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 3Δ επιφάνεια η οποία είναι μία ακριβής γεωμετρική αναπαράσταση του οστού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί για το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος των οστών και να δημιουργηθούν στερεά ( solid ) γεωμετρικά μοντέλα για περαιτέρω χρήση.

 

 

Εικονική Εγχείριση Επόμενη φάση >
Ψηφιακό Αυτοκίνητο
Εικονική Εγχείρηση