Εικονική πραγματικότητα: Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Η εργονομία είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους του προϊόντος αφού μελετά την αλληλεπίδραση του άνθρωπου με αυτό, τόσο σε φυσικό όσο και σε νοητικό επίπεδο, καθώς και την επίδραση του περιβάλλοντος χώρου κατά τη χρήση του.

Η χρήση εικονικών πρωτοτύπων, λειτουργικών δηλαδή προσομοιώσεων του προϊόντος σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, επιτρέπει την εργονομική αποτίμηση των διεπαφών του και των τυπικών λειτουργιών τους, με σκοπό τον εντοπισμό και την διόρθωση των εργονομικών ατελειών και των χρηστικών δυσλειτουργιών του.

 

Μελέτη εργονομίας θέσης οδήγησης
Προσομοίωση πεδίου όρασης οδηγού

 

Η χρήση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας για την μελέτη χωροθέτησης αφορά αναλύσεις για τον τρόπο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των διαφόρων εξαρτημάτων του προϊόντος σε σχέση με το χώρο που καταλαμβάνουν. Σε τέτοιες αναλύσεις διασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα απο/συναρμολόγησης του προϊόντος καθώς και η απρόσκοπτη, ασφαλής και ξεκούραστη εργασία των ανθρώπων που θα επιτελέσουν τις σχετικές εργασίες. Σε ένα τυπικό σενάριο προσομοίωσης χωροθέτησης εξετάζεται η ικανότητα τοποθέτησης ή αφαίρεσης εξαρτήματος του προϊόντος ανεξάρτητα από τη χωροταξία συγγενών εξαρτημάτων αλλά και η εφικτότητα εκτέλεσης της εργασίας με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις και φυσικές καταπονήσεις.

 

Χωροθέτηση συμπλέγματος τροχού και ανάρτησης
Χωροθέτηση συμπλέγματος φρένου και βάσης στήριξης
Επισκόπηση Σχεδιασμού
Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Προσομοίωση Εγχείρησης
Μεταεπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων