Εικονική Πραγματικότητα: Προσομοίωση Εγχείρηισης ΟΑΙ

Η προσομοίωση εγχείρησης Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχύου ξεκινά με την εισαγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου του οστού του ασθενή και το μοντέλο της ενδοπρόθεσης στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας και την εφαρμογή σε αυτά ιατρικών παραμέτρων και περιορισμών.

Εικονικό οστό και ενδοπρόθεση

 

Η ψηφιακή εγχείρηση «σκηνοθετείται» στο τρισδιάστατο περιβάλλον όπου προετοιμάζονται ημι-αυτόματα οι προκαθορισμένες ενέργειες της διαδικασίας εμφύτευσης λαμβάνοντας υπόψη τα τοπολογικά δεδομένα του συμπλέγματος ενδοπρόθεσης-οστού αλλά και τα καίρια σημεία αναφοράς (π.χ. ελάσσων τροχαντήρας). Η διαδικασία συνεχίζεται με την τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης στον αυλό του οστού κατά την οποία ο ορθοπεδικός διαπιστώνει, με τη βοήθεια λογισμικού αναγνώρισης συγκρούσεων (collision detection), τον βέλτιστο τρόπο και τις κινήσεις που απαιτεί η διαδικασία.

 

Διαδικασία εμφύτευσης
Διαδικασία συναρμολόγησης ενδοπρόθεσης

Τελικά το σύμπλεγμα ενδοπρόθεσης-οστού προσαρμόζεται στο ισχύο και ακολουθεί η προεπισκόπηση της συνολικής έκβασης της εγχείρισης.

 

Ολοκλήρωση τοποθέτησης της ενδοπρόθεσης
Επαναφορά της εμφυτευμένης στο οστό ενδοπρόθεσης στο ισχύο
Επισκόπηση Σχεδιασμού
Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Προσομοίωση Εγχείρησης
Μεταεπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων