Εικονική Πραγματικότητα: Επισκόπηση και Μεταπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων

Κατά τη μετα-επεξεργασία τα δεδομένα της CAx ανάλυσης εισάγονται στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας και οπτικοποιούνται σχετικά με τη χρονική κλίμακα του φαινομένου που αναπαριστούν.

Για τη μελέτη αεροδυναμικής το ρευστό αναπαρίσταται ως σφαιρίδια και η ροή του ως τροχιές γύρω από το όχημα. Το χρώμα του οχήματος αποδίδει τις επιφανειακές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την εξέλιξη της προσομοίωσης.

Αναπαράσταση αεροδυναμικής μελέτης σε κλίμακα χρόνου

Με παρόμοιο τρόπο προσομοιώνεται η παραμόρφωση του αμαξώματος ενός οχήματος κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και η λειτουργία του αερόσακου του.

Προσομοίωση σύγκρουσης
Λειτουργία αερόσακου

Οι οπτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε κλίμακα χρόνου βοηθούν τους μηχανικούς και σχεδιαστές στην κατανόηση των φαινομένων που προσομοιώνονται και των παραμέτρων που τα επηρρεάζουν.

Επισκόπηση Σχεδιασμού
Ανάλυση Εργονομίας / Προσομοίωση Χωροθέτησης
Προσομοίωση Εγχείρησης
Μεταεπεξεργασία CAx Προσομοιώσεων