Υποδομές: Λογισμικό
To CATIA είναι προϊόν που αναπτύσσει η Dassault Systemes και προωθεί στην αγορά η IBM. Θεωρείται κορυφαίο λογισμικό για CAD και χρησιμοποιείται από τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.
Το KTMS είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης γνώσης.
Το λογισμικό Star-CD είναι το στάνταρντ για επίλυση προβλημάτων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής. Αναπτύσσεται και προωθείται από την CD-Adapco.
Το λογισμικό Medina είναι ο Pre/Post Processor για μοντέλα Πεπερασμένων Στοιχείων. Αναπτύσσεται και προωθείται από την T-Systems.
COVISE είναι το ακρωνύμιο του COllaborative VIsualization and Simulation Environment. Είναι κατανεμημένο λογισμικό για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση προσομοιώσεων, αποτελεσμάτων μετα-επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων.
Το λογισμικό που συνοδεύει το σύστημα εικονικής πραγματικότητας αποτελείται από 4 κύρια τμήματα:
  • IDO:Prepare για την προετοιμασία των γεωμετρικών δεδομένων προς εισαγωγή στο σύστημα
  • IDO:Review για την προεπισκόπηση γεωμετρικών δεδομένων
  • IDO:Package για την προεπισκόπηση και τον αλληλεπιδραστικό έλεγχο της χωροταξίας στερεών αντικειμένων
  • IDO:Ergonomics για την αλληλεπιδραστική ανάλυση εργονομικών δεδομένων
VR Center
Λογισμικό